woensdag 6 juli 2022

Uw Naam

 .

Er is vrede in Uw naam.
Er is vrede in Uw naam.
Jezus, Jezus, Jezus.
Er is leven in Uw naam.
Er is leven in Uw naam.
Jezus, Jezus, Jezus.
Er is vrijheid in Uw naam.
Er is vrijheid in Uw naam.
Jezus, Jezus, Jezus.
Tekst en muziek: Adrian Roest © 2018 Stichting Sela Music


De naam van Jezus, naam boven alle naam!
De naam die kracht doet als wij die in geloof uitspreken.

Laten we Zijn naam spreken over ons leven, ons gezin, onze familie, onze gemeente, ons werk, ons land en de wereld.
Ja wij spreken Jezus naam hierover uit!

Er is vrede, leven en vrijheid in Zijn Naam.
Hij betaalde voor onze zonden, schuld, smet, schande en schaamte.
Hij alleen!
Hem komt toe alle eer en alle dank.

En ga je door het lijden momenteel?
Dat valt niet mee!
Maar.... Jezus ging jou voor en bedenk dat Zijn lijden met geen ander lijden te vergelijken is. Zijn lijden was onmenselijk zwaar.
Maar Hij overwon en zit nu triomferend aan de rechterhand van Zijn Vader. Alwaar Hij altijd leeft om voor ons te bidden.
Te bidden dat ons geloof niet zal ophouden. Dat wij zullen volharden tot het einde.

Wees gerust lieve mensen. Alles gaat goed. Jezus is bij je.
Heb een mooie dag!

Lieve groet van Anja

Zo licht als een veertje

 
Ik vond een prachtig tekstbord en je ziet het op de foto. Als ik ernaar kijk, stel ik me het voor. Dat ik die adelaar zie opstijgen.
De Bijbel noemt specifiek het UITSLAAN of OPHEFFEN van de vleugels. Het grondwoord kan ook DOEN GROEIEN betekenen.

De vleugels van een adelaar zijn enorm. 'Ze wegen echter bijna niets, Een Amerikaanse zeearend heeft meer dan 7000 veren, die samen nog geen 600 g wegen. Als je er 30 van in je hand zou hebben, zouden ze minder wegen dan een stuiver. (oei, ouwe site 🙂 ) Het wijfje van de zeearend kan vleugels hebben van 2,5 m breed die niet meer wegen dan 900 g. ' (www.dieren-en planten.nl)

Wat ik meen te zien als ik naar de arend kijk is bedrieglijk. Ik zie machtige vleugels, die er groots en massief uitzien. In werkelijkheid zijn ze letterlijk zo licht als een veertje. Neem in elke hand een vol melkpak, wat weegt dat nou? Onvoorstelbaar toch?!

Ik geloof echt dat hierin een machtig mooie les zit voor ons. Soms kunnen we ons zo zwaar voelen, toch? Dan torsen we enorme lasten mee, te zwaar om te dragen. Zorgen, pijn, moeite, verdriet. 'Ja maars', twijfels, angsten en noem maar op. De mens lijdt dikwijls 't meest door 't lijden dat hij vreest, maar dat nooit op komt dagen. Die klopt wel, toch?
Ja, ook ik heb hier last van. Dan zie ik bergen in plaats van God. Dan drukt angst mij neer. Angst voor het onbekende.

Maar dan komt God! Hij laat Zijn Heilige Geest het werk in mij doen. Hij vernieuwt mijn denken. Hij neemt mijn angst en twijfels weg. Ik krijg de kracht om ze op Hem te werpen en Hij neemt ze over. En zodra dat gebeurd is, WOW! Dan ben ik in één keer zo licht als een veertje! Wow!

En nu gebeurt het wonder. Ik spreid mijn geloofsvleugels en ja ja ja, ik stijg op, hoger en hoger! En het gaat GEMAKKELIJK. Ik kom op hoogte en zweef op de wind van de Geest. Wat gaat dat heerlijk!

De ballast moet af lieve broers en zussen. Laat God die van je overnemen. Draag geen lasten die te zwaar voor je zijn om te dragen. Streef naar vrijheid. Bid erom. God belooft die immers aan jou en mij in Jesaja 40:31?!

Jij zult je vleugels uitslaan als arenden, jij zult snel lopen en niet afgemat worden, jij zult lopen en niet moe worden, MITS JE OP DE HEERE VERTROUWT EN HEM VERWACHT EN JE LASTEN AFLEGT.

Liefs van Anja


vrijdag 1 juli 2022

Bidden om wijsheid

 
Ik lees in mijn Studiebijbel: 'Verzoekingen zijn toetsen die een uitdaging voor het geloof vormen.' En zo is het. Het lijden in ons leven heeft als doel om ons geestelijk volwassen te maken. Daarom moeten we het als enkel vreugde achten, zegt Jakobus in zijn brief.

Nou, wat een opgave vind je niet? Maar wel een gemakkelijke als God je geestelijke ogen en oren opent. Dan gaat dit vanzelf. Dan dank je God, wat er ook gebeurt. Dan lig je in het ziekenhuis en zeg je: God is goed, altijd! En ja dat kan echt, want dit is namelijk een voorbeeld van gisteren. Het gaat over een man die ondanks (beter gezegd: dankzij!) zijn ziekte denkt aan al die andere mensen die een bemoediging nodig hebben. Dat is wat God doet en geeft!

Ja, als je gaat ZIEN met je geestelijke ogen, dan gaat er een wereld voor je open. Dan zie je Gods plan. Beter gezegd: Zijn hart!
Hij is een goede Vader en Hij heeft absoluut het beste met je voor. Maar... zeg je nu misschien, hoe kan het dan dat....

Ja, de vraag naar het waarom van het lijden vinden velen een lastige. Waarom zat Johannes in de gevangenis terwijl Jezus preekte en wonderen deed? Waarom bevrijdde Jezus hem niet? Waarom niet?

Johannes had een les te leren. Kijk maar wat hij vroeg: bent U wel echt Degene Die komen zou? Hij snapt er niks meer van! En Jezus vraagt aan Zijn toehoorders: waarnaar gingen jullie kijken? Naar een riet dat door de wind heen en weer bewogen wordt? Ja, daar lijkt Johannes nu wel wat op. Zijn geloof wankelt. Jezus vervolgt: Zijn jullie misschien gaan kijken naar iemand in kostbare kleding gehuld? Nee, dat was Johannes beslist niet. Naar een profeet dan? En dan zegt Jezus dat Johannes veel meer dan een profeet was. Hij was de wegbereider. Hij had een unieke roeping.

Maar... hoe kan hij dan nu in de gevangenis zitten terwijl Jezus niets doet om hem te redden?! Ik geloof dat het antwoord is: omdat een kind van God en zeker een profeet nu eenmaal gehaat zal worden door de tegenstanders. Daar kom je niet onderuit! Dat hoort bij je roeping en bediening. Dat maakt je sterker en zorgt voor volharding en overwinning.

Het lijden hoort bij het leven met God. Wie dat kan zien is WIJS.

Ontbreekt het je aan deze wijsheid? Bid er dan om, zegt Jakobus. En ja, het gaat dus niet om wijsheid in het algemeen, maar om wijsheid betreffende het nut van verzoeking.

En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. (Jacobus 1:5)

Wat een belofte!

God zal je geen verwijten maken als je komt met je vragen. Aarzel daarom niet om tot Hem te gaan!
Vraag en je zult ontvangen. Bid: open mijn ogen Heer voor uw waarheid. Laat mij zien wat U ziet.
Vraag erom in geloof en twijfel niet. Wie twijfelt lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op een neer geworpen wordt. (Jakobus 1:6) Dan lijk je op Johannes in de gevangenis en op Elia onder de jeneverboom. Dit waren trouwens hele grote Godsmannen hoor, die enorm verzocht werden en enorm veel geloof nodig hadden.
Bid tot de alwijze God om WIJSHEID en je zult het krijgen. Je ogen zullen open gaan en je zult in staat zijn om God te loven te midden van de verzoekingen. De vreugde van de Heer, die is jouw kracht.

Heb een mooie dag!
Lieve groet van Anja

woensdag 29 juni 2022

Beschermd

 
Maak de HEERE met mij groot, laten wij tezamen Zijn Naam roemen. Dat is Davids oproep in Psalm 34. Hij heeft zo ervaren dat God hem redde uit al zijn benauwdheid. Elke keer weer. En daarom prijst hij de HEERE.

Deze ellendige riep en de HEERE hoorde;
Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden.
De engel van de HEERE legert zich rondom hen die Hem vrezen en redt hen.

Dat is wat David ervoer! Dat God hem overal waar hij was beschermde. Dat er een bevelhebber van de hemelse legermachten over hem waakte. Er zijn meer plaatsen in de Bijbel waar wordt gesproken over de bescherming door engelen. Neem 2 Koningen 6:17 over Elisa en zijn knecht. Daar staat dit:

En Elisa bad en zei: HEERE, open toch zijn ogen zodat hij ziet. En de HEERE opende de ogen van de knecht, zodat hij zag en zie, de berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa.

Een heel leger van engelen!

Ja, er zijn er tienduizenden. Wij zien ze meestal niet, maar ze zijn er. Gedienstige geesten, die uitgezonden worden op het bevel van de HEERE.
Je mag bidden om de engelen. Of God een vurige muur van engelen om jou en je familie wil zetten. Dat doet Hij!
Wees niet bang, maar vertrouw. Geloof dat je in Zijn hand veilig bent. Geen plaag zal jouw tent naderen.

Heb een gezegende dag!
Lieve groet van Anja

Is Hij niet jouw Vader?

 
Wist je dat God in het Oude Testament ook al Vader wordt genoemd? Dat is best bijzonder toch?! Jezus was toen nog niet gekomen. De straf was nog niet gedragen en de schuld stond nog open. En toch zag God de toenmalige gelovigen al aan in Zijn Zoon Jezus Christus. Hij zag hun geloof en dat was genoeg.

In Deuteronomium 32 vind je heet lied van Mozes. Hij roept er de Naam van de HEERE in uit en zegt: geef grootheid aan onze God! Hij benoemd het afkeuringswaardige gedrag van het volk Israël en zegt: het zijn Zijn kinderen niet. Een schandvlek! Het is een slinkse en verdorven generatie.
En dan volgt:
Doet u dit de HEERE aan,
dwaas en onwijs volk?
Is Hij niet Uw Vader, Die u verworven heeft,
Die u gemaakt heeft en u stand heeft doen houden?

Mozes roept het volk op om de dagen van vroeger te gedenken. Hoe God hen droeg en leidde. Hoe Hij hen overvloed gaf. Totdat ze God verlieten en gingen offeren aan andere goden. Ze waren ontrouw. Daarom zou God hen straffen. Mozes zegt in vers 29: Waren zij maar wijs, dan zouden zij dit opmerken. Zij zouden op hun einde letten.
Vervolgens komt er een oproep:
Zie nu in dat Ik Die ben,
er is geen God naast mij.
Ik dood en Ik maak levend,
Ik verwond en Ik genees
en er is niemand die uit Mijn hand redt! (vers 39)

De tegenstanders zullen weten wie de ware God is. God zal het bloed van Zijn dienaren wreken. (vers 43)
Dat geldt ook in ons land en in de wereld. God zal zeker recht doen! Hij ziet al het afwijken van Hem en de afgoderij en Hij gruwt ervan.

Hij ziet ook ons en Hij weet of ons hart volkomen met Hem is. Hij wil dat we Hem als Vader zien en ervaren! Wij weten dat God onze Vader is omdat de Heilige Geest en onze geest dat samen getuigen. Wat een voorrecht is dat! Laten we dat steeds voor ogen houden.

God is jouw Vader.
Jij bent in Zijn hand. Hij kan met jou doen wat Hij wil. Hoe voelt dat?

Sommigen vinden dat misschien eng. Dat komt omdat ze hun Vader nog niet geheel vertrouwen. Wees ervan verzekerd dat je een goede Vader hebt. Een Vader Die jou het beste gunt. Die klaar staat met Zijn zegeningen.
Elke keer als het volk afweek, kwam er straf. Het omgekeerde gold echter ook. Als het volk met de HEERE was, dan was er overvloed.
Denk niet dat God dit principe van 'op gehoorzaamheid volgt zegen' herroepen heeft. Dat is nog steeds van kracht! Het is niet vrijblijvend om God te volgen. Er is een duidelijke oproep: Blijf in Mij en Ik in U. Anders kan er geen of weinig vrucht zijn. Dan ga je je eigen pad lopen en gaat het fout. En ik weet dat uit eigen ervaring. Het zijn arme tijden, die je al tobbend doorgaat. Omdat je het alleen wilt doen!

Wees wijs en kijk verder dan het nu. Maak de juiste beslissing. Volg God (en in Zijn kracht) tot het einde. Wees waakzaam en volhardt in het gebed.

En heb een mooie dag, geniet van het zonnetje!
Lieve groet van Anja

zondag 14 november 2021

Vrij!

 Vanmorgen sloeg ik de Bijbel open bij Romeinen 8. Daar lees ik een paar verzen die mij tot nadenken stemmen. Lees maar mee:

Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God.
Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader!

Ik begon na te denken over 'de geest van slavernij'. Wat is dat toch?
Ik zocht op wat een slaaf is. Dat is iemand die eigendom is van zijn heer en onder dwang arbeid voor hem verricht. Rechten heeft hij niet, alleen maar plichten. Zijn wil doet er niet toe, hij heeft blindelings te gehoorzamen. Deed hij dat niet, dan volgde er vaak slaag of andere straf. Wat een ellendig leven!

Een slaaf is niet vrij,
heeft geen vrije wil,
kijkt altijd angstig om zich heen,
want o wee, als hij iets fout doet
of niet hard genoeg werkt.
Hij kijkt tegen zijn heer op
en vreest hem.
niet in de zin van 'hoogachten',
maar in de zin van 'bevreesd zijn',
'bang zijn voor straf'.

Dit is nu precies het tegenovergestelde als wat God voor ons wil!

Hij geeft ons vrijheid, om Jezus' wil.
Hij heeft ons gemaakt met een vrije wil.
Wij mogen zonder angst leven,
want ook voor onze angsten heeft Jezus volkomen betaald.
Hij neemt ze weg.
Hij wil zo graag dat we Hem 'Abba' noemen, Vader, Papa.
Hij wil dat we Hem vrezen in de zin van 'hoogachten', 'eren'.
Dat we niet bang zijn voor straf, maar in vrijheid durven leven.
Keuzes durven maken en initiatieven durven nemen.
Stappen durven zetten en risico's durven nemen,
in vertrouwen, dat we geleid worden door Zijn Geest.

Wat een verschil!
Wij zijn geroepen tot vrijheid.

Nou, en dat mag ik dan wel eens goed onthouden 😉 want soms is daar nog een spoortje angst, dat ik het niet goed genoeg doe en faal. Dat hoort niet thuis bij het kindschap!
Ik reken er mee af en stuur elke gedachte die niet van God is weg. Doe jij dat ook maar. Je bent geliefd, waardevol en goed genoeg.
Heb een gezegende dag, dichtbij God.
Lieve groet van Anja

zondag 7 november 2021

God regeert

 Ik heb zojuist iets moois ontdekt in de Bijbel. Ik wist dat al wel, maar soms komt iets ineens zoveel duidelijker binnen. Dan raakt het me.

Ik lees Psalm 19 en citeer de verzen voor je:
De hemel vertelt Gods eer,
het gewelf verkondigt het werk van Zijn handen.
Dag op dag spreekt overvloedig,
nacht op nacht geeft kennis door.
Geen spreken is er, geen woorden zijn er,
hun stem wordt niet gehoord.
Hun richtlijn gaat uit over heel de aarde,
hun boodschap tot aan het einde van de wereld.

Waarover gaat het hier?
Wat is er als een richtlijn, die uit gaat over de hele aarde, als een boodschap voor heel de wereld?
Het hemelgewelf! Met daarin de zon (waar de psalm verder op doorgaat) en in de nacht de maan en de sterren.
God spreekt tot alle mensen door alle wonderlijke dingen, die in de lucht zichtbaar zijn. Daardoor spreekt Hij tot hen, zonder woorden.

Hier vinden we een heel duidelijk voorbeeld van hoe we God kunnen kennen uit de schepping. Niet in Zijn hoedanigheid als vergevend God en Vader, maar wel als Koning en heerser over al wat leeft.
God wil dat we Zijn autoriteit erkennen. Dat we belijden dat Hij alleen God is. En dat kan door te kijken naar de lucht. Niemand kan eronderuit dat wat daarin te zien is te groot voor mensenhanden. Neem nou een wolkenlucht, die verandert met de minuut. Hoe kan een mens daar ook maar iets aan bijdragen of in sturen? God, U bent zo groot en zo machtig! U bent Koning!

Ik denk dat dit belangrijker is dan we misschien zo op het eerste gezicht denken of zien. God wil dat we Hem erkennen als Koning. Dan gaan we ons vanzelf klein voelen en afhankelijk. Dat is goed! Want soms kunnen we denken, zeker als alles goed gaat, dat we heel wat zijn. En natuurlijk zijn we heilig, kostbaar en intens geliefd. Maar hier gaat het om iets anders. God wil dat we Hem vrezen, dat is: hoogachten. Dat we Zijn autoriteit erkennen in alles.

Dus,... gaat iets anders dan wij hadden gewild en gehoopt? Dan nog mogen we weten dat God God is. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Hij maakt geen vergissingen. Hij is niet de bedenker van het kwaad. Hij staat erboven! Hij is Koning over al wat leeft.

Dit te beseffen is zo nodig. Het kan ons bewaren voor opstandigheid, maar ook voor ontevredenheid. Het leert ons overgave aan Gods wijs beleid. Hij heeft echt alles onder controle, ook nu, in deze nog steeds zo moeilijke tijd. Mensen denken alles maar te kunnen beheersen, maar ze schrijven zichzelf teveel macht toe. God regeert en Hij zal Zijn almacht tonen, dwars door alles heen.
Hij is KONING!

Ik wens jou een dag toe dichtbij je Maker. Een dag vol stille overdenking en overgave.
Wees gezegend in Jezus' machtige Naam.
Lieve groet van Anja